Smart CITY
Zgodnie z danymi posiadanymi przez przez zespół naukowców Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AHG tego typu projekt nie został dotychczas zrealizowany w mieście wielkości Siechnice (ok. 8 000 mieszkańców), co stanowi poważną lukę w realizowanych procesach zarządczych małych miast.
Smart CITY
Proponowany system. informacyjny stanie się cyfrowym narzędziem spajającym różne dziedziny funkcjonowania gminy i jej mieszkańców.
Smart CITY
Spodziewana jest identyfikacja wartość dodanej będącej rezultatem zjawiska synergii i integracji danych pochodzących z wielu heterogenicznych źródeł.
Previous
Next

Rozwój technologii sprawia, że miasta stają się coraz bardziej nowoczesne, a modernizowane elementy ich infrastruktur zaczynają gromadzić cenne dane. Dane te jednak są zazwyczaj wykorzystywane osobno w poszczególnych obszarach, takich jak transport, energetyka, oświetlenie, ochrona środowiska czy zdrowia. Rzeczywiste i zauważalne przez mieszkańców korzyści pojawiają się dopiero w chwili, gdy następuje synergia tych wcześniej niepowiązanych zbiorów danych.

Realizowany w Mieście Siechnice projekt „Human Smart Cities” ma na celu uzupełnienie infrastruktury miejskiej w taki sposób, aby efekty działania jej elementów były stale monitorowane, a dane o nich – gromadzone w spójnym i kompletnym repozytorium. 

Dzięki tej integracji, system analityczny wyposażony w algorytmy rozwijane przez naukowców krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej pozwoli na lepsze zrozumienie tych danych, wykaże występujące w nich korelacje – także te nieoczywiste – i przekaże wyniki zarówno w postaci wizualnej, jak i w formie zoptymalizowanych poleceń sterujących działaniem urządzeń miejskich.

Przewidywane wyniki pozwolą na wsparcie procesów podejmowania strategicznych decyzji dotyczących życia i rozwoju miasta, ale przede wszystkim pozwolą mieszkańcom na łatwą obserwację zmian czyniących je coraz bardziej nowoczesnym, a także na czynne uczestnictwo w tym procesie.

Gmina Siechnice realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 pn. „Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy” w ramach konkursu pn. „Human Smart Cities. Inteligentne Miasta współtworzone dla mieszkańców”

0
Projektów
0
Realizacji
0
Inwestycje
0
Zakończono

Obszary tematyczne projektu

Zgodnie z danymi posiadanymi przez przez zespół naukowców Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AHG tego typu projekt nie został dotychczas zrealizowany w mieście wielkości Siechnice (ok. 8 000 mieszkańców), co stanowi poważną lukę w realizowanych procesach zarządczych małych miast. Planowane w ramach projektu badania mają na celu wypracowanie rozwiązań pozwalających na wspieranie podejmowania decyzji dotyczących bieżącego funkcjonowania miasta i jego rozwoju. Proponowany system. informacyjny stanie się cyfrowym narzędziem spajającym różne dziedziny funkcjonowania gminy i jej mieszkańców. Fundamentem badań jest pozyskanie danych operacyjnych związanych z wybranymi dziedzinami. Spodziewana jest identyfikacja wartość dodanej będącej rezultatem zjawiska synergii i integracji danych pochodzących z wielu heterogenicznych źródeł. Znajdując korelacje między tymi danymi będzie można nie tylko np. zidentyfikować przyczyny powstawania zanieczyszczeń, ale również zbudować model doradzający optymalny rozwój gminy. Analiza danych pochodzących z różnych źródeł pozwoli na identyfikację specyficznych cech środowiskowych. Pozwoli to na sparametryzowanie obecnej kondycji gminy i umożliwi budowę modeli wspomagających podejmowanie decyzji. W ujęciu ogólnym mamy do czynienia z trzema aspektami: dane, strategia zarządzania oraz działania do podjęcia. Dane po przeanalizowaniu, wraz z wypracowaną strategią zarządzania i powiązane z działaniami, mogą przyczynić się do optymalizacji takich aspektów funkcjonowania miasta jak: transport, bezpieczeństwo, zużycie energii elektrycznej, cieplnej itp.

 

Do zidentyfikowania będą nie tylko działania doraźne modyfikujące sytuację zastaną, ale również działania długofalowe związane z planowaniem rozwoju miasta dotyczące rozbudowy infrastruktury drogowej, parkingów, stref mieszkalnych, parków miejski i stref zielonych. Istotnym komponentem projektu jest edukacja mieszkańców, tak aby podnosić świadomość ich uczestnictwa w procesach rozwoju miasta. W konsekwencji powinno to zwiększyć ich zaangażowanie w życie miasta oraz kontrolę nad kierunkami rozwoju. Dobrze funkcjonujące miasto oparte o zaplanowany rozwój, z uwagi na przejrzystości procesów oraz dostęp do informacji, powinno również przyciągnąć inwestorów. Zidentyfikowane zależności i wzorce mogą być typowe dla konkretnej aglomeracji, podobnie jak jej potrzeby. Zatem konieczna jest kontynuacja badań celem dokonania weryfikacji możliwości generalizacji odkrytej wiedzy poza wdrożenie pilotażowe. Technologie informatyczne są jednym z komponentów umożliwiających zmianę, gwarantujący możliwość identyfikacji procesów w nim zachodzących i dostęp do tak zgromadzonej wiedzy. Należy jednak pamiętać, że niezbędni są ludzie, zarówno mieszkańcy jak i decydenci. Główna innowacja projektu polega więc na synergii wiedzy, poprzez połączenie danych z różnych źródeł oraz opracowanie metod wnioskowania, celem wypracowania wartości dodanej w postaci wspomagania podejmowania decyzji przez decydentów, co przyniesie zyski dla m. Oprac. Wyniki badań będą szeroko udostępnione innym interesariuszom.

 

W ramach niniejszego projektu Gmina Siechnice zawiązała partnerstwo międzysektorowe z Akademią Górniczo-Hutniczą (AGH) w Krakowie. AGH jest uznanym w międzynarodowym środowisku naukowym uniwersytetem prowadzącym działalność badawczą i edukacyjną w zakresie nauk ścisłych. AGH prowadzi badania naukowe na najwyższym światowym poziomie. Od początku istnienia AGH jest uczelnią mocno powiązaną z jednostkami gospodarki narodowej i samorządu terytorialnego, realizującą postulat konkretnej służby dla polskiej gospodarki i doradztwa dla władz państwowych i samorządowych. Obie strony podpisały w dn. 17.10.2018 roku Porozumienie o współpracy. Porozumienie to określa obszary współpracy oraz zadania, jakie będą realizowane przez AGH w ramach współpracy partnerskiej. Kluczowym czynnikiem dla właściwej realizacji zadań naukowych AGH jest pozyskanie reprezentatywnego wolumenu rzeczywistych danych operacyjnych z różnych warstw sensorycznych.

 

 

Dane operacyjne z warstw sensorycznych będą przekazywane w sposób ciągły do środowiska analitycznego kadry naukowej AGH. W oparciu o wielowymiarowy model danych będą budowane i ciągle ulepszane narzędzia i algorytmy umożliwiające diagnozowanie istniejących problemów, prowadzenie predykcji, uruchamiania działań proaktywnych, jak również modelowanie strategicznych rozwiązań długoterminowych. W końcowej fazie projektu nastąpi uogólnienie wypracowanych modeli działań poprzez uniezależnienie od czynników specyficznych dla Gminy. W ramach projektu będą gromadzone oraz przetwarzane także inne rodzaje danych, jak np. parametry pogodowe oraz dane o charakterze społeczno-ekonomicznym. W projekcie będą wykorzystywane następujące technologie ICT: inteligentny monitoring z możliwością wykrywania zdarzeń, systemy czujników jakości powietrza, inteligentne oraz energooszczędne oświetlenie, rozwiązania z zakresu e-mobility, system IT integrujący kluczowe dane dla Gminy oraz aplikacja mobilna do dwukierunkowej komunikacji w relacji „miasto-mieszkaniec”. W ramach projektu AGH będzie realizowała między innymi następujące zadania szczegółowe: zarządzanie projektem w zakresie ICT, określanie wytycznych na potrzeby postępowań zmierzających do wyłonienia wykonawców, przeprowadzenie wielowymiarowej analizy danych operacyjnych pozyskiwanych ze środowiska pilotażowego, wypracowanie rozwiązania modelowego na potrzeby Gminy, uogólnienie wypracowanego rozwiązania na potrzeby innych miast i gmin o podobnych parametrach. Podjęte wyzwanie naukowe klasyfikuje się jako prace z obszaru B+R+I poparte dodatkowo wykorzystaniem rozwiązania pilotażowego umiejscowionego w rzeczywistych warunkach operacyjnych. Prace będą zaliczane do badań stosowanych, których produktem końcowym będzie nowa wiedza i umiejętności.

Lokalizacja

Gmina Siechnice położona jest w województwie dolnośląskim, na terenie powiatu wrocławskiego, w dorzeczu dwóch rzek: Odry i Oławy. Północno-wschodnia część gminy leży na obszarze podregionu nazwanego Doliną Odry i Oławy, natomiast pozostałe tereny gminy Siechnice to Równina Wrocławska.

Gmina Siechnice posiada atrakcyjne położenie pod względem szlaków komunikacyjnych, do których należą: droga krajowa 94 (Wrocław- Kraków); Wschodnia Obwodnica Wrocławia; droga wojewódzka nr 395 (Wrocław-Strzelin), trzy linie kolejowe (E-30, nr 277, nr 276), autostrada A4 (około 5 km od gminy); Międzynarodowy Port Lotniczy we Wrocławiu (około 20 km od gminy).

                Powierzchnia gminy wynosi 98,6 km2. Dużą część gminy stanowią unikatowe obszary lasów, łąk oraz zbiorników wodnych. Jest to wyjątkowy obszar pod względem przyrodniczym. Znajdują się tu liczne cieki wodne, stare koryta rzeczne, pozostałości rozlewisk i stawów, dlatego występują tutaj lasy łęgowe i grądy.  Znaleźć można tutaj ponad trzydzieści gatunków roślin ustawowo chronionych. Występuje też wiele gatunków rzadkich ptaków i z uwagi na to tereny te zostały włączone obszarów Natury 2000, czyli Europejskiej Sieci Ekologicznej Obszarów Chronionych.

Zadania badawcze

Rozwijane przez naukowców Akademii Górniczo-Hutniczej algorytmy analizujące i kojarzące dane pochodzące z różnych elementów infrastruktury miejskiej oparte będą o doświadczenia w obszarach m.in.:

  • analizy statystycznej pozyskiwanych strumieni danych i szeregów czasowych,
  • analizy przestrzennej i geograficznej,
  • modelowania sieciowego przepływów i zależności pomiędzy elementami,
  • uczenia maszynowego oraz predykcji.

Szczególnie innowacyjnym i godnym podkreślenia elementem jest integracja danych pochodzących ze składników infrastruktury miejskiej ze zbiorami danych geodezyjnych oraz kartograficznych. Wprowadzi to do projektu element tzw. location intelligence – intensywnie rozwijającej się obecnie dziedziny wiedzy – przy czym podczas gdy obecnie stosowane podejścia oparte są w dużej mierze o wizualizację danych, podejście rozwijane w ramach projektu zakłada identyfikację związków semantycznych wynikających z relacji przestrzennych i ich jawne wykorzystanie w procesie analizy charakterystyki i korelacji danych.